ЗА НАС

 Фирма КОТА 2001 ООД е лицензирана да осъществява строително монтажни работи, консултантска дейност, прединвестиционни проучвания, подготовка и координация на проектантският и строителен процес до въвеждане на обекта в експлоатация.

  Дружеството изпълнява проектиране и строителство на сгради съоръжения за обществено обслужване, жилищни и смесени сгради с високо застрояване, производствени сгради и съоръженията към тях, инфраструкторно строителство, строителство на хидротехнически съоръжения и преносни мрежи.

  От 2016 г. КОТА 2001 ООД изпълнява успешно проекти изразяващи се в реконструкция, рехабилитация и ново строителство на проводи, съоражения и обурудване в сферата на енергетиката и промишлеността (основно леката, преработвателната и хранително-вкусовата).

  Дружеството изпълнява строително-монтажни мероприятия по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

 Дружеството е вписано в Регистъра на държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като лице, което извършва:

I.Поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • Компресорните станции, преносните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните станции за природен газ;
 • Разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла за природен газ;
 • Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции за природен газ;
 • Газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ;
 • Газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ;
 • Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
 • Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
 • Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 МРа и гореща вода е температура над 110 °С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

II.Поддържане и ремонтиране на газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове

УДОСТОВЕРЕНИЯ

КОТА 2001 ООД е вписана в Централния Професионален Регистър към Камарата на Строителите в България с Групи

от първа до четвърта и категории от първа до пета съгласно чл.137

СЕРТИФИКАТИ

Организационната структура на КОТА 2001 ООД е изградена в съответствие сизискванията на Международната организация по стандартизация (ISO) и притежава следните сертификати:

ЕКИП

КОТА 2001 ООД разполага със следните квалифицирани специалисти за изпълнение на конкретните дейности:

 • Технолог координатор по заваряване – диплома за висше образование, Диплома от БЦКЗ – 1бр.; сертификати  “Международен/европейски инженер по заваряване” /МИЗ/
 • Машинен инженер – диплома за висше образование №003306    
 • Заварчици тръби и ъглови шевове със Свидетелство за правоспособност по заваряване, Сертификат за квалификация на заварчик (заваръчни методи 111;141) – 3 бр. Тези служители на Дружеството успешно прилагат заваръчен метод РЕД с обмазни електроди  – целулoзен и базичен електроди;
 • Заварчици тръби и ъглови шевове със Свидетелство за правоспособност по заваряване, Сертификат за квалификация на заварчик (заваръчни методи 111;141) – 4 бр. Тези служители на Дружеството успешно прилагат заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ – заваряване на аргон;
 • Заварчици тръби и ъглови шевове със Свидетелство за правоспособност по заваряване, Сертификат за квалификация на заварчик (заваръчни методи 111;141) – 2 бр. Тези служители на Дружеството успешно прилагат заваръчен метод МИГ/МАГ– заваряване с телоподаващо;
 • Монтажници – 6 бр., притежващи удостоверение за професионално обучение за придобиване на част от професия или свидетелство за професионална квалификация за придобиване на степен на професионална квалификация.
 • Механизатори 2 бр., притежаващи професионална категория за съответната техника, която управляват;
 • Заварчик на тръби от PE-HD – 2бр., Свидетелство за правоспособност по заваряване за  тръби от PE-HD; Свидетелство за правоспособност по заваряване за  Cu

Специализирания екип има опит в изпълнението на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.