ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Обект: Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктве (ГРП) за  блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Обхват на строително монтажните мероприятия:

  • Площадкова газопроводна мрежа от стоманени предварително изолирани тръби-DN 400(подземен участък – 1 500м и надземен  участък 750 м. на кота +33,00 м.);
  • Газорегулаторни пунктове, в т. ч. тръбопроводи, фитинги, фасонни части и арматури – 5 бр.;
  • Газоизмервателен пункт, в т. ч. тръбопроводи, фитинги, фасонни части и арматури – 1 бр.;
  • Кранови възли, в т. ч. тръбопроводи, фитинги, фасонни части и арматури – 2 бр.;
  • ОВиК(подгряване на газът), в т. ч. тръбопроводи, тръбни изолации, топлообменници, фитинги, фасонни части и арматури – 5 бр.;
  • Катодна инсталация , в т. ч. катодна станция и всички елеменити на електро-химичната защита – 1 бр.;
  • Метална опорна конструкция, в т. ч. подвижни и неподвижни опори, антивибрационни възли и детайли и конзолни елементи.
  • Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

Изпълняват се продухване на системата, изпитания на якост и плътност. Предава се пълен набор изпълнителска документация.

Обектът (съставен от 6 подобекта)

е редовно въведен в експроатация в 2017-2018 г.

Обект: Инсталация за сгъстен въздух ниско налягане – PN 6 площадков тръбопровод за пренос на сгъстен въздух с тръби от неръждаема стомана AISI 304 с диаметри DN100-DN 500 в т. ч. фитинги, фасонни части, арматури и компресорни възли.

Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на проектното задание се монтират, компресори, ресивъри спирателна и компенсаторна арматура и обурудване.

Проектното задание и авторският надзор е на италиански проектантски колектив.

Подобектът „Тръбни линни и компресорно стопанство-ниско Налягане“ е въведен в редовна експлоатация през 2019 г.

ОБЕКТ: Водоснабдяване група села на територията на източна България. Изграждане на нови помпени станции

Обект: Площадков тръбопровод за пренос на сгъстен въздух – ВИСОКО НАЛЯГАНЕ,  компресорно стопанство-Високо налягане PN 10 с тръби от неръждаема стомана AISI 304 с диаметри DN100-DN 300 в т. ч. фитинги, фасонни части, арматури и компресорни възли. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на проектното задание се монтират, компресори, спирателна и компенсаторна арматура и обурудване!

Проектното задание и авторският надзор е на италиански проектантски колектив.

Подобектът „Тръбни линни и компресорно стопанство-Високо налягане“ е въведен в редовна експлоатация през 2019 г.

Обект: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проектОбособена позиция Изграждане на инсталация за природен газпреустройстводемонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.

Проектирането и авторският надзор се изпълняват от проектантски колектив на КОТА 2001 ООД.

Обект се изпълнява с дебелостенни безшевни метални тръби и фитинги с диаметри DN 300 – 100 мм. Обектът се намира на територията на североизточна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на подобектът  влизат и присединяването на  30 бр. газови горелки към котел.

Изпълняват се провухване на системата, изпитания на якост и плътност. Предава се пълен набор изпълнителска документация.

Процедиране и въвеждане в експлоатация през 2017-2018 г.

Обект: Реконструкция на Вътрешна газова инсталация – ВАННА ПЕЩ 5 и 6 на територията на  Завод РУБИН , гр. Плевен.

Подобекти: ГИП 600 м3 (фидери); ГИП 150 м3 (темперни пещи); ГИП 1600 м3 (Пещ); ГРП 3000 м3; Разпределителен колектор; Газопроводни линии“ с безшевни стоманени тръби с диаметриот DN 40-DN 250 в т. ч. фитинги, фасонни части, арматури и газово обурудване. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ; заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на проектното задание са регулатори, спирателна и компенсаторна арматура, разходомери и филтри.

Изпълняват се продухване на системата, изпитания на якост и плътност. Предава се пълен набор изпълнителска документация.

Проектното задание и авторският надзор е на немски проектантски колектив.

Подобектът „Реконструкция на Вътрешна газова инсталация – ВАННА ПЕЩ 6“ е в процес на изпълнение и ще бъде въведен в експлоатация през 2021 г.

Обект: ,,Изработка, доставка и монтаж на тръби и фасонни части – Димоходна инсталация, завод Рубин гр. Плевен, подобект: Филтърна инсталация, съгласно предоставена Проектна документация, гр. Плевен.

В производствената база на дружеството се изпълняват секционно заварени изделия съгласно проектни детайли и фланци. На терен се извършват ъглови заваръчни съединения (заваръчен метод МИГ/МАГ) и монтажни сглобки на елементи и съоражения. Проектното задание и авторският контрол е на немски проектантски колектив. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ; заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на проектнотоа задание се регулатори, спирателна и компенсаторна арматура, разходомери и филтри. 

Изпълняват се провухване на системата, изпитания на якост и плътност. Предава се пълен набор изпълнителска документация.

Проектното задание и авторският контрол е на немски проектантски колектив.

Обекта ,,Изработка, доставка и монтаж на тръби и фасонни части – Димоходна инсталация „е въведен в редовна експлоатация през 2021 г.

Обект: Изпълнение на подобект “Вакумни линни и вакумно стопанство“ с стоманени дебелостенни тръби с диаметри DN100-DN 273 в т. ч. фитинги, фасонни части и арматури и с тръби от нераждаема стомана AISI 304 с диаметри DN100-DN 300 в т. ч. фитинги, фасонни части, арматури. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод РЕД с обмазни електроди и заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на проектната задача се монтират, ресивъри, спирателна арматура и обурудване.

Проектното задание и авторският контрол е на немски проектантски колектив.

Подобектът „Вакумни линни и вакумно стопанство“ е въведен в редовна експлоатация през 2019 г.

Обект: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ отБрикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7 (или№8), № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект обособена позицияИзграждане на димоходи.

В производствената база на дружеството се изпълняват секционно заварени изделия съгласно проектни детайли от листов и профилен материал с обща маса от  над 150 000 кг. На терен се челни заваръчни съединения (заваръчен метод МИГ/МАГ и заваръчен метод РЕД с обмазни електроди) и монтажни сглобки на елементи и обурудване. Проектното задание и авторският контрол е на български проектантски колектив. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ; заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

Обекта ,, Изграждане на димоходи „ е в процес на реализация и предстои да бъде завършен в средата на  2021 г.

Обект: Подобект “Нагнетателна вентилация свеж въздух Ванна пещ“ с метални секционно заварени тръби и фитинги с диаметри DN 600 – 2 200мм.

Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод МИГ/МАГ) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на подобектът  влизат и присединяването на 250 бр. металти гъвкави връзки с диаметри DN 80- 160м.

Проектното задание и авторският надзор е на немски проектантски колектив.

Подобектът е въведен в редовна експлоатация през 2021 г.

Обект: Монтаж на силоз за насипна суровина – Ванна пещ 5 на територията на Завод Рубин, гр. Плевен

Реализира се опорна метална конструкция, съчетават се предварително заготвени метални елементи (листов материал) на кота + 12,00 м., присъединяват са ГТЛ и покривна конструкция. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ; заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

Проектното задание и авторският надзор е на немски проектантски колектив.

Подобектът „Монтаж на силоз за насипна суровина – ВАННА ПЕЩ 5“ е в процес на изпълнение и предстои да бъде въведен в експлоатация през 2021 г.

Обект: Газоизмервателен пункт с налягане 0,6 MPa с капацитет 20000 nm3/h за захранване с природен газ на завод Рубин 

Реализира

Обекта се изпълнява с дебелостенни безшевни метални тръби и фитинги с диаметри DN 300 – 100 мм. Обектът се намира на територията на североизточна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на подобекта влизат и монтажът на филтри, разходомери и обурудване. Изпълняват се провухване на системата, изпитания на якост и плътност. Предава се пълен набор изпълнителска документация.

Проектното задание и авторският надзор е на български проектантски колектив.

Подобектът е в процес на изпълнение и предстои да бъде въведен в експлоатация 2021г.

Обект: Монтаж на пасарелки, пладформи, стълбища и пешеходни подиуми за Ванна пещ 5 – стъкларски завод Рубин по техническо задание.

Проектното и авторският надзор се изпълняват от български проектантски колектив.

Обект се изпълнява с листова и профилна стомана, предварително заготвени детайли и гедегуси. Обектът се намира на територията на североизточна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на обекта влизат и монтаж на парапети и защитни съоръжения.

Процедиране и въвеждане в експлоатация през 2021г.;

Обект: Подобект “Подземни площадкови тръбопроводи- газопровод налягане 0/6 MPa; Водопровод за технологични нужди DN140 PN 10; Топлопроводни линии DN315- DN 200 гр. Плевен в УПИ I-651,634, кв. 603 по плана на гр. Плевен с тръби от стомана; предварително изолирани стоманени тръби и тръби от полиетилен с дължина от 2 200 м. в т. ч. фитинги , фасонни части , арматури и компресорни възли. Обекта се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ; заваръчен метод РЕД с обмазни електроди-корен целулоза; пълнеж и декор базирен; челно и електродифузно заваряване на РЕ тръби) и монтажни връзки/сглобки.

В обхвата на проектнотоа задание се монтират, компресори, ресивъри, спирателна и компенсаторна арматура и обурудване.

Изпълняват се провухване на системата, изпитания на якост и плътност. Предава се пълен набор изпълнителска документация.

Проектното задание и авторският надзор е на италиански проектантски колектив.

Подобектът „Тръбни линни и компресорно стопанство-ниско Налягане“ е въведен в редовна експлоатация през 2019 г.

Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111 – 77 – 268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА

Обхват на строително-монтажните мероприятия:

1.Проектиране и авторски надзор съвместно с испански проектантски колектив;

2.Реконструкция на деривация и довеждащти стоманени тръбопроводи-DN 1 200мм и 900 мм;

3.Изграждане на площадкови мрежи с PE и стоманени предварително изолирани тръби-DN 400-DN 50;

4.Изграждане на структурни тръбни линии от неръждаеми тръби DN 800-100;

5.Монтаж на технологично обурудване-помпи, филтри, ретулатори, нивомерни. Монтаж на технологично обурудване-помпи, филтри, ретулатори, нивомерни инсталации, пречистващи инсаталации, пясъчни филтри и хлориращи инсталации;

Процедиране и въвеждане в експлоатация през 2017 г.;

Обект: ,,Изработка, доставка и монтаж на  декоративни антипаркинг елементи-Градска среда гр.Габрово“, гр. Габрово.

В производствената база на дружеството се изпълняват секционно заварени изделия от неръждаеми стомани AISI 304; 316 (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ) и монтажни сглобки на елементи и съоражения. Проектното задание и авторският контрол е на немски проектантски колектив. Обектът се намира на територията на северозападна България.

Изпълняват се монтажни, ъглови и челни заваръчни съединения (заваръчен метод ВИГ-волфрамов инертен газ) и монтажни връзки/сглобки на терен.

Проектното задание и авторският контрол е на български проектантски колектив .

,, Изработка, доставка и монтаж на декоративни антипаркинг елементи-Градска среда гр.Габрово„ е въведен в редовна експлоатация през 2017 г.

ОБЕКТ: Преустройство тръбни линии и монтаж на съоръжения на територията на предприятие за производство на керамични тухли