Център за настаняване от семеен тип, гр.Габрово

Описание

Възложител: Община Габрово по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г.

Бюджет по проект BG161PO001-1.1.11-0041 „Подобряване на грижата за деца с увреждания, чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово.

Галерия