Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/kota2001/www/root/wp-content/plugins/one-click-demo-import/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Център за настаняване от семеен тип, гр.Габрово – Kota 2001

Център за настаняване от семеен тип, гр.Габрово

Описание

Възложител: Община Габрово по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г.

Бюджет по проект BG161PO001-1.1.11-0041 „Подобряване на грижата за деца с увреждания, чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово.

Галерия