ЦГЧ и кръстовище “Шиваров мост", гр.Габрово

Описание

“Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище “Шиваров мост" в рамките на проект “Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039

“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" на Оперативна програма “Региони в растеж" 2014-2020 /ОПРР/.

Галерия