Проектиране и изпълнение на СМР, гр.Смолян

Описание

Възложител: Сдружение на собствениците и Община Смолян

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Смолян“.

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Смолян, ж.к.„Невяста“, ул.“Чан“№7, блок 6”.

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 3683 м2.

Галерия