ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД Р.ЯНТРА, ГР.ГАБРОВО

Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улиците Аврам Гачев и Дунав в гр. Габрово. Неговата дължина е 32 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,2 метра, поради пейзажното очертание в план.

 На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация, циментопясъчна замазка и настилка от естествен камък.

 Ще бъдат положени 1 754m3 бетон и 162 000 кг стомана.

 По периферията на моста е предвиден стоманобетонов борд, върху който се монтират парапети и в който се вгражда декоративно, ефектно осветление. За директна връзка на моста с прилежащия терен на ул. Аврам Гачев е предвидена стълба, а в посока юг са проектирани пешеходни рампи за осигуряване на достъпна среда.

 Предвидено е пешеходните зони да бъдат осветени с LED – осветителни тела, както и художествено осветление на моста.

Обект: Кули за превенция на горски пожари- Стара планина

Кулите за предизвестие и превенция на горски пожари са изпълнени на труднодостъпни терени в Стара планина.
Едната е в землището на гр. Елена (надморска височина 1 800 м.) , другата в землището на гр. Златица (надморска височина 1 400 м).

ОБЕКТ: Рехабилитация каменен мост гр. Севлиево

ОБЕКТ: Рехабилитация подлези  и прилежаща инфраструктура – Централна България

ОБЕКТ: Саниране бл.Бедек гр.Габрово

ОБЕКТ: Деривация на язовир Христо Смирненски

ОБЕКТ: Енергийна ефективност гр.Велико Търново

ОБЕКТ: Подпорни съоражения по р.Янтра

ОБЕКТ: Източна градска, гр.Габрово

  • Полагане на пътна настилка;
  • Полагане на бетонни павета и бордюри;
  • Полагане на гранитни бордюри ;
  • Реконструкция на ел. кабелни мрежи;
  • Монтаж на стълбове за улично и парково осветление;
  • Монтаж на осветителни тела;
  • Полагане на боя за пътна маркировка;
  • Полагане на пътна сигнализация.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово 

Подмяна оборудване, осветление, изграждане на ШИБЪРНА ШАХТА И ЕНЕРГОГАСИТЕЛ

ОБЕКТ: Саниране на жилищен блок гр.Бургас

ОБЕКТ: Привлекателна физическа среда, гр.Габрово

Община Габрово: Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”.

ОБЕКТ: Проектиране и изпълнение на СМР, гр.Смолян

Възложител: Сдружение на собствениците и Община Смолян

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Смолян“.

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Смолян, ж.к.„Невяста“, ул.“Чан“№7, блок 6”.

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 3683 м2.

ОБЕКТ: ул."Осми март" №24, вх.Г и вх.Д, гр.Габрово

Възложител: Община Габрово

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово“, находящ се на ул. “Осми март" №24, вх.Г и вх.Д, гр. Габрово”.

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 7670 м2.

ОБЕКТ: Централна градска част и кръстовище “Шиваров мост", гр.Габрово

“Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище “Шиваров мост" в рамките на проект “Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039

“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" на Оперативна програма “Региони в растеж" 2014-2020 /ОПРР/.

ОБЕКТ: ПСПВ – гр.Габрово