ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

ОБЕКТ: Изграждане на резервоар, Елин Пелин

Обект: Кули за превенция на горски пожари- Стара планина

Кулите за предизвестие и превенция на горски пожари са изпълнени на труднодостъпни терени в Стара планина.
Едната е в землището на гр. Елена (надморска височина 1 800 м.) , другата в землището на гр. Златица (надморска височина 1 400 м).

ОБЕКТ: Рехабилитация каменен мост гр. Севлиево

ОБЕКТ: Рехабилитация подлези и прилежаща инфраструктура – Централна България

ОБЕКТ: Изграждане на мост, централна България

 Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улици в Централна България. Неговата дължина е 32 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,2 метра, поради пейзажното очертание в план.

 На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация, циментопясъчна замазка и настилка от естествен камък.Положени 1 754m3 бетон и 162 000 кг стомана.

 По периферията на моста е предвиден стоманобетонов борд, върху който се монтират парапети и в който се вгражда декоративно, ефектно осветление. За директна връзка на моста с прилежащия терен на една от улиците е предвидена стълба, а в посока юг са проектирани пешеходни рампи за осигуряване на достъпна среда.

 Предвидено е пешеходните зони да бъдат осветени с LED – осветителни тела, както и художествено осветление на моста.

ОБЕКТ: Саниране жилищен блок, Централна България

ОБЕКТ: Деривация на язовир Христо Смирненски

ОБЕКТ: Енергийна ефективност гр.Велико Търново

ОБЕКТ: Подпорни съоражения по р.Янтра

ОБЕКТ: Офис сгради за обществено обслужване на територията на централна България   

  • Малка сграда с РЗП – 2676,90  м2

  • Голяма сграда с РЗП – 3802,60  м2  

ОБЕКТ: Реконструкция на тунел, западна България

  • Полагане на пътна настилка;
  • Полагане на бетонни павета и бордюри;
  • Полагане на гранитни бордюри ;
  • Реконструкция на ел. кабелни мрежи;
  • Монтаж на стълбове за улично и парково осветление;
  • Монтаж на осветителни тела;
  • Полагане на боя за пътна маркировка;
  • Полагане на пътна сигнализация.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, Централна България

Подмяна оборудване, осветление, изграждане на ШИБЪРНА ШАХТА И ЕНЕРГОГАСИТЕЛ

ОБЕКТ: Търговско-административен център. бул."Ботевградско шосе"

РЗП 8 055 м2. Въведен в редовна експлоатация- 2009 г.

Срок на строително-монтажните работи-  2 год.

ОБЕКТ: Саниране на жилищен блок гр.Бургас

ОБЕКТ: Привлекателна физическа среда, Централна България

Създаване на привлекателна физическа среда  чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”.

ОБЕКТ: Проектиране и изпълнение на СМР, гр.Смолян

Възложител: Сдружение на собствениците и Община Смолян

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Смолян“.

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Смолян, ж.к.„Невяста“, ул.“Чан“№7, блок 6”.

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 3683 м2.

ОБЕКТ: Саниране жилищен блок, Централна България

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, находящ се на ул. “Осми март" №24, вх.Г и вх.Д, Централна България

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 7670 м2.

ОБЕКТ: Централна градска част и кръстовище, Централна България

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Централна България

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 7670 м2.

ОБЕКТ: ПСПВ – Централна България