Дейност на дружеството

КОТА 2001 ЕООД е лицензирана да осъществява строително монтажни работи, консултантска дейност, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация на всички дейности, разрешени от закона след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Дейността си фирмата започна началото на месец декември 1999 год. и включва:

1. Строителство

Дружеството има опит и възможност да изпълнява обекти от първа до четвърта група от Централния професионален ргистър на строителя, а именно: Строежи от транспортната инфраструктура; Строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; Строежи от енергийната инфраструктура; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.

2. Консултантска и проучвателна дейност

Формиране на инвестиционни намерения (инвестиционна инициатива); Териториално насочване на инвестиционни намерения; Предварителни проучвания; Изготвяне на програми за реализация на инвестиционни намерения.

3. Дейности по инвестиционно проектиране

-Организация, ръководство, координация и контрол при административните производства, които съпътстват изработването, съгласуването и одобряването на устройствените планове; -Изработване на общи и подробни устройствени планове; -Изготвяне на инвестиционни проекти.

4. Управление на инвестиционния процес

Формиране на екип за реализация на инвестиционния процес – проектант, строител, консултант (строителен надзор) и др.; Съгласуване и координация на дейността на участниците в инвестиционния процес; Съдействие при съгласуване и одобряване на проектната документация – идентификация на необходимите процедури за получаване на разрешение за строеж и определяне на тяхната съвместимост и последователност; Консултантска дейност и строителен надзор.

Екип

Персоналът на Дружеството е структуриран в следните направления:

Управленски състав: Строителен инженер 1бр.; Магистър икономист 1бр.

Административен състав: Счетоводен екип 1бр. ; Строителен инжинер 1бр.; Технолог 1 бр.; Администратор 3 бр.

Проектантски колектив: Архитект 1бр. Конструктор 1 бр.; Електро 1бр.; ВиК 1 бр.; ОВиК 1 бр.; Пожарна безопаст 1 бр.; ПБЗ 1бр.; ПУСО 1бр.

Технически персонал: Ръководител транспорт, Тех. Ръководители 4 бр.; Координатор по безопасност и здраве 1бр; Длъжностно лице по безопасност и здраве 1бр; Котрол по качеството 1бр.

Специалисти: механизатори, шофьори, заварчици, кофражисти, бояджии, арматуристи, бетонджии, алпинисти, електро и ВиК специалисти 15 бр.

Строителни работници: 27 бр.

Сертификати