Персоналът на Дружеството е структуриран в следните направления:
– Управленски състав– Строителен инженер 1бр.; Магистър икономист 1бр.
– Административен състав– Счетоводен екип 1бр. ; Строителен инжинер 1бр.; Технолог 1 бр.; Администратор 3 бр.
– Проектантски колектив – Архитект 1бр. Конструктор 1 бр.; Електро 1бр.; ВиК 1 бр.; ОВиК 1 бр.; Пожарна безопаст 1 бр.; ПБЗ 1бр.; ПУСО 1бр.
– Технически персонал– Ръководител транспорт, Тех. Ръководители 4 бр.; Координатор по безопасност и здраве 1бр; Длъжностно лице по безопасност и здраве 1бр; Котрол по качеството 1бр.
– Специалисти – механизатори, шофьори, заварчици, кофражисти, бояджии, арматуристи, бетонджии, алпинисти, електро и ВиК специалисти 15 бр.
– Строителни работници -27 бр.