Фирмата е лицензирана да осъществява строително монтажни работи, консултантска дейност, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация на всички дейности, разрешени от закона след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Дейността си фирмата започна началото на месец декември 1999 год. и включва:

 1. Строителство

Дружеството има опит и възможност да изпълнява обекти от първа до четвърта група от Централния професионален ргистър на строителя, а именно:

 • Строежи от транспортната инфраструктура.
 • Строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
 • Строежи от енергийната инфраструктура.
 • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.
 1. Консултантска и проучвателна дейност в областта на устройственото планиране:
 • Формиране на инвестиционни намерения (инвестиционна инициатива);
 • Териториално насочване на инвестиционни намерения;
 • Предварителни проучвания
 • Изготвяне на програми за реализация на инвестиционни намерения.
 1. Дейности по инвестиционно проектиране.
 • Организация, ръководство, координация и контрол при административните производства, които съпътстват изработването, съгласуването и одобряването на устройствените планове;
 • Изработване на общи и подробни устройствени планове;
 • Изготвяне на инвестиционни проекти.
 1. Управление на инвестиционния процес.
 • Формиране на екип за реализация на инвестиционния процес – проектант, строител, консултант (строителен надзор) и др.
 • Съгласуване и координация на дейността на участниците в инвестиционния процес;
 • Съдействие при съгласуване и одобряване на проектната документация – идентификация на необходимите процедури за получаване на разрешение за строеж и определяне на тяхната съвместимост и последователност;
 • Консултантска дейност и строителен надзор.